10.06.2016 14:19

NIK: Drogowcy budują autostrady, niszcząc lokalne drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do kontraktów z wykonawcami robót wprowadziła wymóg zawierania umów z samorządami. Miało to na celu ochronę i naprawę zniszczonych dróg lokalnych.

NIK: Drogowcy budują autostrady, niszcząc lokalne drogi
foto: Jan Graczyński / East News

Zdawać się mogło, że takie regulacje wszystko załatwią. Jednak później się okazało, że nie sprawdzano, czy firmy zawierające porozumienia wywiązują się ze swoich zobowiązań. Kontrole wprowadzono dopiero w 2016 roku w wyniku zaleceń Najwyższej Izby Kontrolnej.

Raport NIK wskazuje, że poszczególne samorządy w zasadzie nie wiedziały o możliwości zawarcia porozumienia, zabezpieczającego ich interesy. Za powód wskazuje się brak prowadzenia akcji informacyjnej przez GDDKiA, a także pewnego rodzaju błędy komunikacyjne, przez co samorządy nie były informowane w stosownym czasie o planowanych inwestycjach.

W konsekwencji niejednokrotnie zarządcy dróg lokalnych o szczegółowych planach budowy dowiadywali się dopiero w momencie rozpoczęcia prac. W efekcie zawierano porozumienia z inicjatywy wykonawców, pomijając niekiedy czynności mające na celu zabezpieczenie interesy samorządów.

Zarządcy dróg lokalnych z kolei często zaniedbywali swoje obowiązki, nie podpisując porozumień z wykonawcami, a także nie prowadząc systematycznych przeglądów stanu technicznego fragmentów wykorzystywanych przy budowanych. Nierzadko dochodziło do innych uchybień – np. nie dokumentowano stanu dróg przed zawarciem porozumienia, co utrudniało egzekwowanie ewentualnych roszczeń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, okazało się, że większość samorządów – aż 26 spośród 32 – zawarło porozumienie z wykonawcami autostrad i dróg ekspresowych, dotyczące sposobu korzystania z dróg lokalnych. Jednak w pięciu przypadkach nie zadbano o interes samorządów, pozbawiając tym samym możliwości ubiegania się o rekompensaty finansowe z tytułu zniszczonych dróg.

Co więcej, aż 62,5% zarządców dróg nie wykonało kontroli lub przeprowadziło je w niepełnym zakresie albo na nie wszystkich drogach. Ponadto w 25% przypadku zaniedbywano kwestię dokumentacji stanu dróg przed eksploatacją podczas budowy pozostałych odcinków.

Tym samym ujawnione nieprawidłowości potwierdziły opinie ekspertów w dziedzinie drogownictwa dotyczące niewłaściwego przygotowania ochrony dróg lokalnych. Zatem istnieje potrzeba wprowadzenia na etapie projektowania dróg i autostrad maksymalnego wykorzystania pasa drogowego budowanej drogi dla ruchu technologicznego, w celu ograniczenia ciężkiego transportu po drogach publicznych.

NIK postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócił się do:

  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – o zwiększenie nadzoru nad realizacją kontraktów w zakresie ochrony dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych;
  • Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Komendanta Głównego Policji – o wzmożenie kontroli dróg lokalnych, w celu eliminowania z ruchu drogowego przeciążonych pojazdów transportowych oraz nieposiadających odpowiednich zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
  • właścicieli dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – o zwiększenie nadzoru nad sporządzaniem planów sieci drogowej, prowadzeniem aktualnej ewidencji dróg oraz przeprowadzaniem i dokumentowaniem przeglądów ich stanu technicznego;
  • wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego – o częstsze kontrolowanie zarządców dróg lokalnych w zakresie realizacji wynikających z ustawy Prawo budowlane obowiązków dotyczących utrzymania dróg i obiektów inżynierskich w pasie drogowym.

Stan dróg się polepszy?

Tagi: News