04.04.2016 11:26

Regulamin konkursu Antyfest

Regulamin konkursu Antyfest

REGULAMIN KONKURSU JAROCIN ANTYFEST ANTYRADIA

(dalej „Regulamin”)

 

A.        Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs JAROCIN ANTYFEST ANTYRADIA (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w Konkursie mogą brać udział  zespoły grające muzykę gitarową, które do tej pory nie wydały płyty, składające się wyłącznie z pełnoletnich osób fizycznych
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)    pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)   inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)    osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)   osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału

 

 1. Celem Konkursu jest promowanie młodych zespołów grających muzykę gitarową.

B.        Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach:

(a)        od 04.04.2016 do 24.04.2016 roku – przyjmowanie zgłoszeń;

(b)        od 2.05.2016 do 15.05.2016 – prezentacja nominowanych zespołów i głosowanie internetowe;

(c)        od 16.05.2016 do 12.06.2016 – koncerty eliminacyjne; 18.06.2016 – koncert półfinałowy, 7-8.07.2016 – koncerty finałowe

(d)        09.07.2016 ogłoszenie zwycięzcy Konkursu na antenie Antyradia oraz na Jarocin Festiwalu– koncert Zwycięzcy na JAROCIN FESTIWAL 2016 przed główną gwiazdą festiwalu – Slayer.

 

C.        Komisja Konkursu.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu (zgodnie z regulaminem), Organizator powoła Komisję Konkursu. W skład Komisji Konkursu wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.        Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziane przewidziana jest jedna nagroda składająca się z następujących elementów:

 

(a)      Statuetka „Złotej Kosy” imienia Janusza KOSY Kosińskiego

(b)     Występ  przed headlinerem Jarocin Festiwalu, zespołem Slayer w dniu 9.07.2016 w Jarocinie.

(c)      Nagroda pieniężna w wysokości 6 000 złotych

(d)     Nagranie materiału na płytę w profesjonalnym studio – 10 000 złotych

(e)      Wydanie płyty w wytwórni płytowej – 10 000 złotych

(f)      Występ jako support gwiazdy na koncercie organizowanym przez Agencję Prestige MJM, w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia konkursu.

(g)      Promocja zespołu na antenie Antyradio w okresie od 09.07.2016 do 09.07.2017 poprzez promowanie płyty zespołu oraz koncertów 10 000 złotych

(h)     nagroda pieniężna stanowiąca równowartość podatku w wysokości 3 996 złotych

 

Łączna wartość nagrody wraz z podatkiem wynosi 39 996 złotych.

 

2.         Dla uniknięcia wątpliwości nagroda jest przyznawana dla Uczestnika (zespołu), a jej element gotówkowy jest proporcjonalnie dzielony  w stosunku do liczby członków zespołu.

 

3.       Występ na JAROCIN FESTIWAL odbywać się będzie zgodnie z wymogami scenariusza imprezy oraz organizatora festiwalu. Zespół zobowiązany będzie do podporządkowania się warunkom i wymogom z tym związanych. Organizator nie będzie pokrywać kosztów dojazdu, honorariów ani innych ewentualnych roszczeń wykonawców i autorów. 

 

E.    Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 

 1. Aby zgłosić zespół do udziału w Konkursie przedstawiciel zespołu musi wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2016 do godziny 20.00 ("Zgłoszenie"). Zgłoszenie musi zawierać:
  1. Nazwę zespołu, skład, zdjęcie (w formacie JPG) oraz notkę dot. zespołu
  2. Imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.
  3. Trzy utwory będące dziełem zespołu w formacie mp.3/stereo/44100/256 oraz nagranie video z próby lub koncertu zespołu o długości 30s. ("Utwory")
 2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są i rejestrowane przez oprogramowanie strony internetowej www.antyradio.pl. Osoba, która prześle zgłoszenie staje się reprezentantem zespołu, a zgłoszony zespół uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Osoba zgłaszająca Uczestnika czyni to w porozumieniu z wszystkimi członkami zgłaszanego zespołu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o uzyskaniu zgody pozostałych członków zespołu oraz dysponowaniu wszelkimi prawami do zgłaszanych nagrań i fotografii oraz na dokonanie Zgłoszenia.
 4. Każda osoba może zgłosić do Konkursu tylko 1 zespół.
 5. Spośród wszystkich Zgłoszeń do Konkursu, Organizator wybierze 60 Uczestników, których Utwory opublikuje na stronie www.antyradio.pl ("Strona Internetowa")
 6. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, a Utwory nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
 7. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (komercyjnych) przez okres 1 (jednego) roku od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Ponadto, Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt E 7. Organizator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich  do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej licencji.
 8. Uczestnik zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania członków zespołu oraz w związku z wykorzystaniem Utworów na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na korzystanie z Utworów bez oznaczania go danymi Uczestnika.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Antyradia lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Antyradia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu  i będzie wyemitowana na antenie Antyradia w trakcie trwania Konkursu lub 2  tygodni po jego zakończeniu.
 10. Podczas Głosowania użytkownicy Strony Internetowej oddają głosy (dalej „Głos”) na opublikowane Utwory.
 11. Z jednego adresu IP możliwe jest oddanie nie więcej niż jeden Głos dziennie.
 12. Zabronione jest zwiększanie ilości Głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego adresu IP.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nienaliczania bądź odjęcia Głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 14. Głosowanie trwać będzie od 02.05.2016 do 15.05.2016 do godziny 20.00.
 15. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu w dni powszednie od dnia 16.05.2016 do dnia 17.05 2016 roku, w godzinach 9.00-17.00.
 16. Na podstawie głosów użytkowników Komisja Konkursu ogłosi 30 (trzydzieści) zespołów, które wezmą udział w prezentacjach koncertowych. Wyłonieniu Uczestnicy zostaną poinformowane drogą mailową i telefoniczną o terminie i miejscu planowanego występu w ramach koncertów półfinałowych. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości występu w terminie 24 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do etapu koncertów półfinałowych. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja zakwalifikuje innego Uczestnika, który uzyskał w kolejności najwięcej głosów, tak aby w prezentacjach koncertowych brało udział zawsze 30 zespołów. Uczestnicy dojeżdżają i występują na koncertach półfinałowych na własny koszt. Warunki techniczne zostaną każdorazowo uzgodnione z Organizatorem. Organizator zastrzega jednak, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań Uczestników w tym zakresie.
 17. Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu zespołów Komisja Konkursu wyłoni 12 (dwunastu) Uczestników do głosowania finałowego( w tym dwie dzikie karty). Werdykt Komisji zostanie opublikowany na stronie www.antyradio.pl do dnia 17.06.2016.
 18.  Koncert półfinałowy odbędzie się w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie w dniu 18.06.2016. Wystąpi tam dwanaście zespołów a komisja podejmie decyzję o wytypowaniu 8 (ośmiu) zespołów które zaprezentują się w dniach 7 i 8.04 przed publicznością Jarocin Festiwalu.
 19. Po obejrzeniu występów Uczestników w dniach 7-8 lipca Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę Konkursu,  który wystąpi przed główną gwiazdą Jarocin Festiwalu – zespołem Slayer, w dniu 9.07.2016.
 20.  
 1.  Zgłaszane nagrania nie mogą naruszać praw osób trzecich, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani publikowane na oficjalnych wydawnictwach CD.

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości nazwy Zwycięzcy oraz wręczenie statuetki Złotej Kosy odbędzie na  JAROCIN FESTIWALU 2016 w dniu 9.07.2016.
 2. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. przed wydaniem Nagrody zwycięzcy Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G.        Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.  Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 2. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a)      połączenie z siecią Internet,

b)      przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.antyradio.pl.