Pogoda
05.07.2017 12:11

Czy odcinkowe pomiary prędkości są niezgodne z prawem?

Według prawników z portalu anuluj-mandat.pl działania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są niezgodne z prawem.

Czy odcinkowe pomiary prędkości są niezgodne z prawem?
foto: JAROSLAW STASKIEWICZ/East News

Jechałeś na wakacje drogą z odcinkowym pomiarem prędkości, gdzie przekroczyłeś dopuszczalna prędkość a na adres domowy przyszedł mandat? Okazuje się, że według portalu anuluj-mandat.pl możesz uniknąć kary.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego według zapisu art. 129g. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, ma kompetencje w zakresie ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego:

"

Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,

b) niestosowania się do sygnałów świetlnych "

oraz art.129g ust. 2:

"

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Inspekcja Transportu Drogowego:

1) rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz dane obejmujące:

a) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,

b) datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia,

c) rodzaj naruszenia,

d) dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,

e) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego; "

Wszystko się jednak komplikuje, gdy przeczytamy wyrok K 2/13 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 roku mówiącym że:

"

Art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768 i 822 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591) jest niezgodny z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "

Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku złożonym do TK wyjaśnia:

"

W konkluzji Rzecznik przyjął, że art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym jest niezgodny nie tylko z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, ale również z art. 51 ust. 5 Konstytucji, ponieważ upoważnia organ władzy wykonawczej do określania, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez GITD utrwalonych obrazów i danych, naruszając tym samym regułę wyłączności ustawy w określaniu zasad i trybu gromadzenia oraz udostępniania informacji o jednostce. "

Pismem z 12 marca 2013 r. swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił Prokurator Generalny wnosząc, że art. 129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym jest niezgodny z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

W uzasadnieniu Prokuratora Generalnego zawartym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego czytamy:

"

W uzasadnieniu swojego stanowiska, powołując się na orzecznictwo Trybunału oraz dorobek doktryny, Prokurator Generalny przyjął, że gromadzenie przetwarzanie i udostępnianie danych, do których należą dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, jak i obrazów stanowi niewątpliwie ingerencję w autonomię informacyjną, a przez to również w ochronę prywatności jednostki. Określając jakie dane i informacje mogą być gromadzone i przetwarzane przez ITD oraz w jakim calu te dane i informacje mogą być gromadzone i przetwarzane, ustawa nie zawiera jednak wyczerpujących regulacji dotyczących zasad i trybu gromadzenia i udostępniania tych danych i informacji, nie normuje kwestii dostępu do zbiorów danych osób, których te dane dotyczą, ani nie przewiduje dla tych osób prawa do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Uwaga powyższa dotyczy nie tylko regulacji pominiętych w dziale V „Kontrola ruchu drogowego”, rozdziale 1 „Uprawnienia Policji i innych organów”, ale w całym prawie o ruchu drogowym. "

Swój głos w tej sprawie zabrali prawnicy prowadzący portal anuluj-mandat.pl na łamach którego pomagają kierowcom uniknąć mandatów. Według nich GITD nie ma uprawnień do umorzenia jakichkolwiek postępowań w sprawach o wykroczenie, gdyż nie ma uprawnień do ich wszczęcia. Takie posiada tylko sąd według art. 59 ust. 2 K.p.s.w.

Co zrobić, gdy na adres domowy przyszło zdjęcie z fotoradaru lub wezwanie do ukarania mandatem z odcinkowego pomiaru prędkości a wy jesteście pewni, że nie popełniliście wykroczenia? Najlepiej w takich sytuacjach udać się do prawnika, który powinien pomóc wam uniknąć mandatu. Takie usługi oferuje również portal anuluj-mandat.pl, dzięki któremu już znaczna liczba kierowców wygrała z bezprawnym wezwaniem np. od ITD.

Za co najczęściej dostajesz mandaty?

Aleksandra Kopka
Tagi: Trybunał Konstytucyjny mandat odcinkowy pomiar prędkości