Regulamin

Edytor konkursowy
31.03.2015 14:52

REGULAMIN KONKURSU ANTYFEST ANTYRADIA 

(dalej „Regulamin”)

A.  Postanowienia ogólne.

1.  Konkurs ANTYFEST ANTYRADIA (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252208814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 51 673 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest EUROZET Radio sp. z o. o.

3.  W Konkursie mogą brać udział zespoły grające muzykę rockową, które do tej pory nie wydały płyty, reprezentowane przez wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem:

(a)  pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Eurozet Sp. z o.o., Eurozet Radio Sp. z o.o. lub spółek zależnych od powyżej wymienionych;

(b)  innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursie;

(c)  osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. (a) i (b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4.  Celem Konkursu jest promowanie młodych zespołów rockowych.

B.  Czas trwania Konkursu.

Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach:

(a)  od 02.04.2015 do 19.04.2015 roku – przyjmowanie zgłoszeń;

(b)  od 27.04.2015 do 24.05.2015 – prezentacja nominowanych zespołów i głosowanie internetowe;

(c)  od 25.05.2015 do 29.05.2015 – koncerty półfinałowe;

(d)  29.05.2015 – ogłoszenie finalistów;

(e)  od 01.06.2015 do 07.06.2015 – głosowanie finałowe na stronach internetowych;

(f)  08.06.2015 ogłoszenie laureatów na antenie Antyradia – koncert laureata na IMPACT FESTIVAL 2015 (09.06.2015 - Atlas Arena, Łódź ).

C.  Komisja Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców każdego z etapów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Muzycznego Sieci ANTYRADIA Tomasza Kasprzyka. W skład Komisji Konkursu wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D.  Nagrody.

1.  W Konkursie przewidziane są następujące nagrody dla laureata Konkursu:

(a)  Statuetka „Złotej Kosy” imienia Janusza KOSY Kosińskiego

(b)  Możliwość ok. 20 minutowego występu na jednej scenie w ramach IMPACT FEST 2015 - 09.06.2015 Atlas Arena, Łódź.

2.  Występ na IMPACT FESTIVAL odbywać się będzie zgodnie z wymogami scenariusza imprezy oraz organizatora festiwalu. Zespół zobowiązany będzie do podporządkowania się warunkom i wymogom z tym związanych. Organizator nie będzie pokrywać kosztów dojazdu, honorariów ani innych ewentualnych roszczeń wykonawców i autorów.

3.  Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród.

E.  Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

1.  Aby zgłosić zespół do udziału w Konkursie przedstawiciel zespołu musi wysłać zgłoszenie poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie internetowej lub dostarczyć zgłoszenie do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2015 do godziny 20.00. Zgłoszenie musi zawierać:

a)  Nazwę zespołu, skład, zdjęcie (w formacie JPG) oraz notkę dot. zespołu

b)  Imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej.

c)  Trzy utwory będące dziełem zespołu w formacie mp.3/stereo/44100/256

2.  Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są i rejestrowane przez oprogramowanie strony internetowej www.antyradio.pl .

3.  Osoba, która prześle zgłoszenie staje się reprezentantem zespołu, a zgłoszony zespół uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

4.  Osoba zgłaszająca Uczestnika czyni to w porozumieniu z wszystkimi członkami zgłaszanego zespołu. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o uzyskaniu zgody pozostałych członków zespołu oraz dysponowaniu wszelkimi prawami do zgłaszanych nagrań i fotografii.

5.  Każda osoba może zgłosić do konkursu tylko 1 zespół.

6.  Zgłaszane nagrania nie mogą naruszać praw osób trzecich, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani publikowane na oficjalnych wydawnictwach CD.

7.  Wysyłając nagrania osoba zgłaszająca w imieniu Uczestnika (całego zespołu) oświadcza, że dysponuje pełnią majątkowych praw autorskich do nagrania i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację przez Organizatora konkursu na antenach stacji Antyradia, stronach internetowych i innych nośnikach celem publicznej prezentacji uczestników konkursu. Jednocześnie oświadcza, że autor nagrania nie będzie rościł żadnych pretensji względem Organizatora w związku z publikacją nadesłanych prac oraz bierze pełną odpowiedzialność względem ewentualnych roszczeń osób trzecich.

8.  Po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń Komisja Konkursu zakwalifikuje w zależności od poziomu, pomiędzy 30 a 50 zespołów do etapu głosowania internetowego..

9.  W trakcie etapu głosowania na stronie www.antyradio.pl zostanie uruchomiony mechanizm do głosowania. Każdy z użytkowników strony będzie miał prawo do oddania jednego głosu dziennie na wybrany zespół spośród zaprezentowanych Uczestników. Głosowanie trwać będzie do dnia 24.05.2015 do godziny 20.00 

10.  Na podstawie głosów użytkowników Komisja Konkursu ogłosi 9 zespołów, które wezmą udział w prezentacjach koncertowych. Wyłonione zespoły zostaną poinformowane drogą mailową i telefoniczną o terminie i miejscu planowanego występu w ramach koncertów półfinałowych. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości występu w terminie 24 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do etapu koncertów półfinałowych. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja zakwalifikuje innego Uczestnika, który uzyskał w kolejności najwięcej głosów, tak aby w prezentacjach koncertowych brało udział zawsze 9 zespołów. Zespoły dojeżdżają i występują na koncertach półfinałowych na własny koszt. Warunki techniczne zostaną każdorazowo uzgodnione z Organizatorem. Organizator zastrzega jednak, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań Uczestników w tym zakresie.

11.  Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu zespołów Komisja Konkursu wyłoni trzech Uczestników do głosowania finałowego. Werdykt Komisji zostanie opublikowany na stroniewww.antyradio.pl do dnia 01.06.2015.

12.  Głosowanie finałowe odbywać się będzie w dniach od momentu wyłonienia Uczestników zakwalifikowanych do tego etapu do 07.06.2015 (do godz.16.00). W trakcie etapu głosowania finałowego na stroniewww.antyradio.pl zostanie uruchomiony mechanizm do głosowania. Każdy z użytkowników strony będzie miał prawo do oddania jednego głosu dziennie na wybrany zespół spośród trzech Uczestników tego etapu.

13.  Na podstawie głosów użytkowników oddanych w głosowaniu finałowym Komisja Konkursu ogłosi laureata Konkursu. Komisja poinformuje laureata drogą mailową i telefoniczną o werdykcie i przekaże niezbędne informacje odnośnie występu w ramach Impact Festival. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości występu w terminie 2 godzin od momentu przekazania informacji. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja wskaże uczestnika, który uzyskał w kolejności najwięcej głosów. Zespoły dojeżdżają i występują na koncercie na własny koszt. Warunki techniczne zostaną uzgodnione bezpośrednio z organizatorem IMPACT FESTIVAL. Organizator zastrzega jednak, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań Laureata w tym zakresie.

F.  Odbiór Nagród.

1.  Podanie do publicznej wiadomości nazwy Laureata oraz wręczenie statuetki Złotej Kosy odbędzie na koncercie IMPACT FESTIWAL 2015 w dniu 09.06.2015r.

2.  Informacja taka zostanie przekazana laureatowi konkursu (oraz ewentualnie wyróżnionym uczestnikom) w dniu 07.06 do godziny 20.00.

3.  Organizator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 par. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 roku), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagród w wysokości 10% wartości, tylko w przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 760,00 PLN brutto.

G.  Postanowienia końcowe.

1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu.

2.  Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 8 przetwarza dane osobowe wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji i prowadzenia Konkursu, wydania i dokonania rozliczenia Nagród oraz przekazania podstawowych danych zostaną niezwłocznie usunięte.

3.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 8 do przetwarzania ich danych osobowych podanych w kwestionariuszu konkursowym, w zbiorze danych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i przekazania przyznanych w nim Nagród.

4.  Podstawowe dane o uczestnikach konkursu (Imię, Nazwisko, Miejscowość) mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym upoważnionym do prowadzenia działań związanych organizacją Konkursu oraz koncertów z nim związanych wraz z prawem do publicznej prezentacji utworów uczestników konkursu.

5.  Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7.  Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.antyradio.pl .

Edytor konkursowy Redaktor antyradia
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.