13.11.2019 12:58

REGULAMIN KONKURSU „DROGOWI POECI W ANTYRADIU”

REGULAMIN KONKURSU „DROGOWI POECI W ANTYRADIU

REGULAMIN KONKURSU „DROGOWI POECI W ANTYRADIU”

 

REGULAMIN KONKURSU

DROGOWI POECI W ANTYRADIU

(dalej „Regulamin”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „DROGOWI POECI W ANTYRADIU” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na antenie Antyradio Katowice 106,4 FM przez Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252208814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 51 673 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:
  1. pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  2. posiadające prawo jazdy kategorii A.
 4. W  Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym lub zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
  4. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradio Katowice 106,4 FM (dalej „Antyradio Katowice”) w terminie od dnia 28 sierpnia 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) w terminie od 28 sierpnia 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku do godziny 9:00.  Finał (dalej „Finał”) odbędzie się w dniu 4 września 2020 roku w godzinach 10:00 – 13:00.  W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda a zwycięzca zostanie ogłoszony w czasie Finału.

 

 1. Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 1. Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna Nagroda w postaci  vouchera  upoważniającego do korzystania z motocyklu Triumph Scrambler 1200 XE przez okres dwóch dni z jednym pełnym bakiem paliwa (dalej „Nagroda”). Użyczenie obejmuje czas od piątku (od godz. 14.00 ) do poniedziałku (godzina 9.00) w ustalonym przez obie strony terminie. Termin ten musi przypadać do końca października 2020 roku . Wydanie motocykla Zwycięzcy oraz jego zwrot odbędzie się w salonie Triumph Katowice, ul. Żelazna 17, 40-851 Katowice. Motocykl będzie przygotowany do przekazania od godziny 14 w piątek do 17.00 tego dnia, zaś zwrot powinien nastąpić o godz.9.00 w poniedziałek. Przekazanym do korzystania motocyklem można poruszać się tylko na terenie Polski. Nagroda może zostać zrealizowana tylko przez zwycięzcę Konkursu, zabronione jest udostępnianie motocyklu osobom trzecim. Zwycięzca może jechać z wybranym przez siebie pasażerem.
 1. Zwycięzca Konkursu w celu realizacji Nagrody zobowiązany jest do zawarcia umowy użyczenia motocyklu z Organizatorem. Wzór umowy użyczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia przez Zwycięzcę zgody na podpisanie umowy użyczenia Zwycięzca traci prawo do Nagrody a motocykl nie będzie wydany.  

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. przesłanie w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego hasła promującego jazdę motocyklem (dalej „Projekt”) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poeci@antyradio.pl
  2. podanie w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych w postaci: imienia, numeru telefonu oraz miejscowości zamieszkania (dalej: „Dane”)

                (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”),.

 1. Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługują  mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu, Projekt nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw lub dóbr osobistych  oraz pokryć  szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania z Projektu.
 3. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem na następujących polach eksploatacji: (i) wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, (i) utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, (iii) publiczne rozpowszechnianie Projektu, (iv) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Jednocześnie Uczestnika zezwala na dokonanie nieingerujących w merytoryczną treść Projektu, zmian i modyfikacji lub opracowanie i zobrazowanie graficzne pozwalające na prezentację Projektu na stronie internetowej www.anytradio.pl. Licencja zostaje udzielona na czas określony wynoszący 5 (pięć) lat licząc od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Działaniem niedopuszczalnym ze strony uczestników Konkursu, jest:
  1. umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  2. umieszczanie w Projekcie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.
 2. Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności 1 (jedno) Zgłoszenie Konkursowe, którego autor otrzyma Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).
 3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie i nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Antyradio Katowice 106,4 FM. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i może być wyemitowana na antenie Katowice 106,4 FM w czasie trwania Konkursu.
 5. Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako  Zwycięzcy  w postaci: imienia i miejscowości zamieszkania na antenie Antyradio Katowice 106,4 FM i/lub na stronie internetowej www.antyradio.pl oraz w mediach społecznościowych na profilach Antyradia takich jak facebook, instagram,.
 6. Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu. Uczestnik, zgadza się i akceptuje, iż z chwilą przyjęcia Nagrody Organizatora przechodzą prawa autorskie majątkowe do zwycięskiego Projektu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na opracowanie przez Organizatora Projektu dostarczonego w ramach Konkursu, a w szczególności na dokonywanie skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia lub synchronizacji z innymi utworami/materiałami/wizerunkami, wypowiedziami (głosami)  oraz na korzystanie przez Organizatora z takich opracowań Projektu na polach eksploatacji wskazanych w pkt 11 powyżej, bez ograniczeń terytorialnych.

 

 

F.            Nagroda.

 

 1. Nagroda zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu przesyłką kurierską w terminie do 60 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamieniona na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.
 2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres reklamacje@radiozet.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 3. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.antyradio.pl

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu), obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzców Konkursu, publikacja głosu zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu zwycięzców Konkursu, prowadzeniu obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu ) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ewentualnej obronie przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja Konkursu oraz firmy kurierskie, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego.

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych adekwatnie do treści Regulaminu Konkursu jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WARUNKI UŻYCZENIA MOTOCYKLA:

 

 1. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się prowadzić Motocykl:
 1. osobiście
 2. wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – wyjazd Motocyklem za granicę Rzeczpospolitej Polskiej wymaga oddzielnej uprzedniej, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Użyczającego,
 3. przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i wytycznych Użyczającego.

 

 1. Biorący w Użyczenie nie może bez uprzedniej, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Użyczającego

wykorzystywać Motocykla w innych celach niż jazda próbna, a w szczególności nie może wykorzystywać Motocykla:

 1. w zawodach, rajdach ani w innych imprezach sportowych,
 2. w celach zarobkowych,
 3. w związku z wykonywaną pracą lub zawodem,

 

 1. Biorący w Użyczenie nie może przewozić przedmiotów, które mogą zniszczyć, uszkodzić lub zabrudzić Motocykl ponad zabrudzenia wynikające z normalnego jego użycia. Biorący w Użyczenie zobowiązuje się zabezpieczyć Motocykl w trakcie parkowania tj. parkować go w miejscach strzeżonych lub garażach zamykanych, jak również zabezpieczyć go przed działaniem sił przyrody.

 

 1. Użyczający oddaje Motocykl w użyczenie Biorącemu w Użyczenie na podstawie protokołu opisującego jego stan techniczny. Użyczający sprawdza stan Motocykla, w tym ogumienia przed i po jeździe próbnej. W razie jakichkolwiek uszkodzeń Motocykla spowodowanych przez Biorącego w Użyczenie zobowiązuje się on pokryć koszty naprawy Motocykla według cen obowiązujących u Użyczającego na zasadach określonych w Umowie.

 

 1. Biorący w Użyczenie ma obowiązek zwrócić Motocykl Użyczającemu w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku opóźnienia w zwrocie Motocykla przez Biorącego w Użyczenie, Użyczający może naliczyć karę umowną w wysokości 123 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy czym Użyczający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

 

 1. Biorący w Użyczenie w związku z korzystaniem z Motocykla odpowiada za:
 1. wszystkie szkody powstałe z jego winy, a o ile przepisy prawa tak stanowią, również na zasadzie ryzyka,
 2. naruszenie przepisów o ruchu drogowym i innych obowiązujących przepisów prawa,
 3. zapłatę kar pieniężnych na niego nałożonych.

                W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie odpowiedzialność Użyczającego jest wyłączona. 

 

 1. Biorący w Użyczenie jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Użyczającego oraz Policję:
 1. o każdym wypadku lub kolizji drogowej powstałej w związku z korzystaniem z Motocykla, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina,
 2. o kradzieży Motocykla.

 

 1. Użyczający ponosi:
 1. koszty ubezpieczenia Motocykla (polisy OC, AC)
 2. bieżące koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem Motocykla
 3. Biorący w Użyczenie ponosi koszty:

,

  1. napraw nieobjętych polisami OC/AC do kwoty rzeczywiście poniesionej szkody, nie większej niż 3 000,00 PLN brutto,
  2. uszkodzeń Motocykla odbiegających od normalnego zużycia do kwoty rzeczywiście poniesionej szkody, nie większej niż 3 000,00 PLN brutto,

 

  1. całkowitej wartości Motocykla według ceny obowiązującej u Użyczającego w przypadku kradzieży Motocykla, która nie została zgłoszona przez Biorącego w Użyczenie na Policję, co uniemożliwiło uzyskanie przez Użyczającego odszkodowania od Ubezpieczyciela,
  2. uszkodzeń Motocykla spowodowanych siłami przyrody powstałych w związku z niezabezpieczeniem Motocykla podczas parkowania,

 

 1. Wartość szkód Motocykla oblicza się według cen obowiązujących u Użyczającego.

 

 1. Odbiór motocykla oraz jego zwrot odbędzie się w salonie Triumph Katowice, ul. Żelazna 17, 40-851 Katowice

 

 1. Użyczenie obejmuje czas od piątku (od godz. 14.00 ) do poniedziałku (godzina 9.00) w ustalonym przez obie strony terminie. Odbiór motocykla oraz jego oddanie będą następowały w godzinach otwarcia obiektu, czyli od 9.00 do 17.00 (poniedziałek-piątek) lub w sobotę od godz.9.00 do 14.00.

 

 1. Użyczający zapewnia zatankowanie motocykla do pełnej pojemności zbiornika bez koniczności uzupełnienia jego stanu przed oddaniem przez Biorącego
Weronika Domoradzka