REGULAMIN KONKURSU „El konkurso”

Weronika Domoradzka
13.11.2019 12:58
REGULAMIN KONKURSU „El konkurso”

REGULAMIN KONKURSU „El konkurso”

 

REGULAMIN KONKURSU

„El konkurso”

(dalej „Regulamin”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „El konkurso” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)              pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)              inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)              osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)              osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie ANTYRADIA w dniach 6, 13, 20, 27 listopada 2020 roku w godzinach 10:00 - 13:00 (dalej „Czas trwania Konkursu”).  W każdym ze wskazanych dni odbędzie się 1 runda (dalej ”Runda”). Łącznie w Czasie trwania Konkursu odbędą się 4 (cztery) Rundy.

 

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 

 

 

 

D.            Nagrody.

 

 1. Nagrodą w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest:  telewizor TCL QLED TV 50C715 o wartości 1981 zł (słownie : tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych) brutto.

 

 

 1. Organizator przyzna 4  Nagrody w Konkursie – 1 Nagroda w każdej Rundzie.

 

 1. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać  jedną Nagrodę w Konkursie.

 

 

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. W każdej Rundzie prowadzący przedstawi zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Zadanie każdorazowo będzie polegało na odgadnięciu zagadki na podstawie przedstawianych przez prowadzącego podpowiedzi (dalej „Podpowiedź”).  

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rundzie jest wykonanie Zadania zgodnie ze wskazówkami prowadzącego oraz przesłanie wykonanego Zadania na adres e-mail elkonkursso@antyradio.pl.

 

 1. W każdej Rundzie osoba, która jako pierwsza prawidłowo poda odpowiedz na zagadkę wygrywa Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

 

 1. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.

 

 

 1.  Zwycięzca jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako  Zwycięzcy  w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania na antenie Antyradia.

 

 1. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do Zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni roboczych od dnia w którym Zwycięzcy została przyznana Nagroda, z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do wydania Nagrody.

 

 

 

F.            Odbiór Nagród.

 

 

 1. Nagrody wydaje Organizator poprzez wysłanie ich do Zwycięzców pocztą lub przesyłką kurierską, w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu. O formie wydania nagród decyzję podejmuje Organizator.

 

 1. Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamieniona na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

 

 

G.            Postanowienia końcowe.

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres antyradio@antyradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej www.antryadio.pl

 

 

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu), obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzców Konkursu, publikacja głosu zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu Konkursu, wyłonieniu zwycięzców Konkursu, prowadzeniu obsługi Konkursu i reklamacji dotyczących Konkursu ) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ewentualnej obronie przed roszczeniami) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja Konkursu: kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

 

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych adekwatnie do treści Regulaminu Konkursu jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie i/lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Weronika Domoradzka Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.