27.02.2017 08:58

REGULAMIN KONKURSU „Szczyt wszystkiego w Antyradiu - karnety”

Regulamin.

REGULAMIN KONKURSU „Szczyt wszystkiego w Antyradiu - karnety”

Szczyt wszystkiego w Antyradiu - karnety

(DALEJ „REGULAMIN”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 1. 1.       Konkurs „Szczyt wszystkiego w Antyradiu - karnety” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. 2.       Fundatorami nagród  w konkursie jest Organizator.

 

 1. 3.       Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

 1. 4.       W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)              pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

b)              inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)              osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)              osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradia w terminie od 27.02.2017 roku do 3.02.2017 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”) w programach:  „Ostry dyżur”, „Rockomotywa w Antyradiu”, „Odjechani” w godzinach 10.00-17.00 (dalej „Program”). Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędą się 3 (trzy) rundy (dalej „Runda”). W każdej Rundzie przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda.

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 

 

 

 

D.            Nagrody.

 1. 1.       Nagrodami w konkursie jest:

a)       15 (piętnaście) całodniowych karnetów do wykorzystania na jednym z wybranych stoków narciarskich (lista stoków stanowi załącznik Nr.1 do Regulaminu), każdy o wartości 108,00zł (sto osiem złotych) brutto (dalej „Nagroda”). Karnet jest ważny do końca 2017 roku, i obejmuje całodniową możliwość korzystania ze wszystkich wyciągów na 1 z wybranych z listy stanowiącej załącznik Nr. 1 do Regulaminu  stoków, w godzinach otwarcia wybranego stoku.

 1. 2.       Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wygrania jednej nagrody.

 

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 1. 1.       W każdej Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu oraz pytanie konkursowe (dalej „Pytanie”). 

 

 1. 2.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany przez prowadzącego.

 

 1. 3.       W każdej Rundzie pierwsza  osoba, która  dodzwoni się pod wskazany numer telefonu i udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane w danej Rundzie Pytanie wygrywa Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

 

 1. 4.       Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 1. 5.       Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców z prośbą o przekazanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem wydania Nagrody.

 

 1. 6.         Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wyemitowanie na antenie Antyradia przeprowadzonej z nim rozmowy oraz jej nagranie.

 

F.            Odbiór Nagród.

 1. 1.       Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda ta zostanie wysłana do zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E5 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.

 

 1. 2.       W wypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu odebrania Nagrody, w terminie wskazanym w pkt. F1 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody.

 

 1. 3.       Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

 

 

G.            Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. W zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.antyradio.pl.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Lista stoków

 

1)        Jaworzynka Rodzinna Stacja Narciarska

ul. Czarny Potok 65

33-380 Krynica-Zdrój

http://jaworzynkaski.pl/

 

2)        Buczynka Rodzinna Stacja Narciarska

ul. Pod uczynką

33-335 Korbielów

http://buczynka.com/

 

3)       Kaimówka Rodzinna Stacja Narciarska

43-370 Szczyrk
ul. Leszczynowa
http://kaimowka.pl/

Justyna Kierzkowska
Tagi: #Konkursy