Regulamin konkursu „Bitwa o Metallicę”

02.01.2017 01:59

„Bitwa o Metallicę”

A Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Bitwa o Metallicę” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedziba w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-21-25-395 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
    a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;
    b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
    c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
    d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu     Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B. Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie ANTYRADIA od poniedziałku do piątku w terminie od dnia 2 stycznia 2016 roku do dnia 9 stycznia 2016 roku w programie „Piękna czy Bestia” (dalej „Program”) w godzinach 6.00 – 10.00 z wyłączeniem święta Trzech Króli przypadającego w dniu 6 stycznia 2017 roku (dalej „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie Trwania Konkursu odbędzie się jedna runda (dalej „Runda”).

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D. Nagrody.

1. Nagrodami w konkursie (dalej „Nagrody”) są:

    a) 1 (jeden) dwuosobowy wyjazd na koncert zespołu Metallica w dniach 9-10 lutego 2017 roku. Wyjazd obejmuje: 2 wejściówki na koncert zespołu Metallica,           który odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 roku w Kopenhadze, Dania, w Royal Arena, przelot na trasie Warszawa-Kopenhaga-Warszawa oraz jeden nocleg w             pokoju dwuosobowym w hotelu wskazanym przez Organizatora z 9 na 10 lutego 2017 roku, o łącznej wartości 3000,00zł (trzy tysiące złotych) brutto wraz z             nagrodą pieniężną stanowiącą równowartość podatku od wygranej w wysokości 333,00zł (trzysta trzydzieści trzy złote) brutto (dalej „Nagroda Główna”)

    b) 5 (pięć) t-shirtów Antyradia (dalej „Nagroda Dodatkowa”).

2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz.

4. Nagroda Główna może zostać zrealizowana tylko przez zwycięzcę Konkursu, łącznie ze wskazaną przez niego osobą towarzyszącą.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1. W każdej Rundzie prowadzący Program podaje numer telefonu.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany przez prowadzącego.

3. Osoba, która się dodzwoni staję się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.

4. W pierwszej Rundzie pierwsze dwie osoby, które dodzwonią się pod wskazany numer przystępują do gry (dalej „Gra”). Każdorazowo w Grze bierze udział dwóch Uczestników i każdemu zadawana jest taka sama liczba pytań. W kolejnych Rundach udział bierze uczestnik, który wygrał Rundę w dniu poprzednim oraz jeden nowy Uczestnik, który dodzwoni się w trakcie nowej Rundy pod numer telefonu podany przez prowadzącego.

5. Podczas Gry prowadzący Program zadaje pytanie (dalej „Pytanie”), Uczestnik, który jako pierwszy zgłosi się do odpowiedzi podając wyraźnie swoje imię jako pierwszy odpowiada na zadane Pytanie. W przypadku gdy po zgłoszeniu się do udzielenia odpowiedzi Uczestnik nie odpowie we wskazanym czasie lub udzieli złej odpowiedzi Pytanie przechodzi na drugiego Uczestnika Gry. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Na Udzielenie odpowiedzi każdorazowo Uczestnik ma 5 sekund, jeżeli Uczestnik nie udzieli odpowiedzi we wskazanym czasie traktowane jest to jako zła odpowiedź. Jeżeli Uczestnik zgłosi się do odpowiedzi w czasie zadawania Pytania prowadzący przerywa zadawanie Pytania a Uczestnik, który się zgłosił do odpowiedzi zgodnie z powyższym opisem przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Grę uważa się za rozstrzygniętą w momencie gdy jeden z Uczestników zbierze co najmniej 2 punkty i będzie miał 1 punktową przewagę nad drugim Uczestnikiem Gry. Zwycięzca Gry z danej Rundy przechodzi do kolejnej Rundy w następnym dniu Konkursu. Uczestnik, który przegrywa Grę w danej Rundzie otrzymuje Nagrodę pocieszenia zgodnie z pkt D.1 b). W kolejnej Rundzie gra Uczestnik, który przeszedł z poprzedniej Rundy oraz nowy Uczestnik wyłoniony na zasadach opisanych powyżej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się w kolejnej Rundzie z Uczestnikiem, który przeszedł do dalszej Gry zgodnie z zapisami pkt. G4,5, do kolejnej rozgrywki przystępuje dwóch nowych Uczestników zgodnie z zapisem o którym o mowa w pkt. E2 i E4. W przypadku, gdy z Uczestnikiem nie będzie można uzyskać połączenia, to traci on prawo do Nagrody i dalszej Gry.

6. Nagrody Dodatkowe zostaną przyznane Uczestnikom, którzy odpadną z Gry, zaś Nagroda Główna zostanie przyznana Uczestnikowi, który w ostatniej Rundzie wygra Grę.

7. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody Głównej, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

8. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu w Czasie trwania Konkursu w godzinach 6.00 - 10.00.

9. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzców z prośbą o przekazanie swoich danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania (dalej „Dane”) celem wydania wygranej Nagrody.

10. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania e-mailem na adres antyradio@antyradio.pl potwierdzenia udziału w wyjeździe oraz przesłania danych osobowych swoich oraz osoby towarzyszącej, niezbędnych do dokonania rezerwacji przelotu w związku z wyjazdem w ciągu 24 godzin od poinformowania go o wygranej w celu dokonania przez Organizatora rezerwacji przelotu oraz noclegu.

11. Nie przesłanie potwierdzenia i danych o których mowa w pkt. E10 oznacza rezygnację Zwycięzcy z Nagrody Głównej, a Nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora.

12. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku, w tym głosu (utrwalonego w czasie wyjazdu), w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką oraz rozpowszechniania materiałów, na których ustalono i utrwalono jego wizerunek, w tym głos, w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Spółki, poprzez wyświetlanie, wystawianie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w Internecie, w tym w mediach społecznościowych typu facebook, youtube itp.) oraz nadawanie lub remitowanie w stacjach radiowych należących do grupy Eurozet, przez okres nie krótszy niż jeden rok.

F. Odbiór Nagród.

1. Warunkiem odbioru Nagrody jest stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

G. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4. W celu uzyskania połączenia prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również jakość połączenia uniemożliwiająca nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo) Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.

5. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

6. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

8. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.antyradio.pl.

Justyna Kierzkowska Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.