Regulamin konkursu „Niezła Szprycha w Antyradiu”

06.06.2016 09:37
Regulamin konkursu „Niezła Szprycha w Antyradiu” Fot. Pixabay.com

 

REGULAMIN KONKURSU

Niezła Szprycha w Antyradiu

(dalej „Regulamin”)

A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „Niezła Szprycha w Antyradiu” (dalej „Konkurs”) jest przez Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5252208814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator (dalej „Fundator”).

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w  Konkursie  mogą brać udział:

a)                       pełnoletnie osoby fizyczne;

b)                       osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia, wyłącznie za uprzednią zgodą swoich opiekunów prawnych.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)                        pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych kapitałowo  z Organizatorem;

b)             inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)                        osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 

B.        Czas trwania Konkursu.

 

1.   Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie ANTYRADIO (sieć) w dni powszednie w terminie od dnia 6 czerwca 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku w godzinach między  6.15 a 22.00  (dalej: „Czas trwania Konkursu”). Każdego dnia w Czasie Trwania Konkursu odbędzie się od 1 (słownie: jednej) do maksymalnie 15 (słownie: piętnastu) rund (dalej ”Runda”). Na każdy dzień Konkursu zostanie przygotowany osobny zestaw 20 pytań konkursowych.

 

C.        Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.        Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej „Nagrody”):

 

a)      10 (słownie: dziesięć) rowerów męskich HBBC SxB Downtown Flat Black – Negus 3 biegi – cruiser amortyzator H1007, każdy o wartości 1.875,00 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) brutto wraz z dodatkowa nagrodą pieniężną stanowiąca równowartość podatku od wygranej w Konkursie w wysokości 208,00 zł (słownie: dwieście osiem złotych) brutto (dalej „Nagroda”).

 1. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie..

 

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1. Podczas każdej Rundy prowadzący audycję poda zadanie konkursowe (dalej „Zadanie”). Prowadzący w każdej Rundzie na antenie wskaże w jaki sposób należy wykonać Zadanie.

 

2.  Zadaniem uczestnika będzie  wysłanie wiadomości w formacie SMS (dalej „Wiadomość SMS”), na numer podany przez prowadzącego (koszt: 1,23 zł z VAT) według wskazówek prowadzących.

 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) a jego nadawca staje się uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.

 

 1. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysyłane w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego Uczestnika.

 

 

 1. W każdej Rundzie spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń Komisja Konkursowa kierując się oceną kreatywności i pomysłowości wybierze jedno Zgłoszenie, do autora którego prowadzący w finale Rundy oddzwoni na żywo na antenie Antyradia. Jeżeli Uczestnik odbierze telefon i odpowie prawidłowo na wszystkie pytania konkursowe zadane przez prowadzącego wygrywa nagrodę wskazaną przez prowadzącego w danej Rundzie. Jeżeli Uczestnik nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na jedno z zadawanych przez prowadzącego pytań lub nie udzieli prawidłowej odpowiedzi we wskazanym przez prowadzącego czasie nie wygrywa Nagrody.

 

 1. Na udzielenie odpowiedzi na każde zadane przez prowadzącego pytanie Uczestnik ma 3 sekundy.

 

 1. W celu uzyskania połączenia prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku gdy prowadzący Konkurs nie uzyska połączenia pomimo zastosowania procedury opisanej powyżej, zadzwoni do następnego w kolejności Uczestnika Konkursu, którego Zgłoszenie zostało przez Komisję Konkursową. W każdej Rundzie Konkursu prowadzący Konkurs może podjąć próbę skontaktowania się z nie więcej niż 3 uczestnikami.

 

 1. Po każdej Rundzie, w której Uczestnikowi nie uda się zdobyć Nagrody, Organizator ogłosi kolejną Rundę według zasadach opisanych w pkt E. 1,2 i 6, w której kolejni Uczestnicy odpowiadali będą na pytania konkursowe zadawane w dalszej kolejności po pominięciu pytań, na które w poprzedniej Rundzie lub Rundach  zostały udzielone poprawne odpowiedzi. Organizator będzie ponawiał opisaną wyżej procedurę do chwili wyłonienia zwycięzcy jednak maksymalnie do 15 razy w jednym dniu Konkursu zgodnie z pkt. B Regulaminu.

 

 1. Finalnie zwycięzcą Nagrody w danym dniu Konkursu zostaje Uczestnik, który odpowie prawidłowo w danym dniu Konkursu na ostatnie pytanie z zestawu pytań konkursowych – pytanie nr 20.

 

 1. Uczestnik biorąc udział w danym dniu Konkursu zobowiązuje się do bycia dostępnym pod numerem telefonu z którego zgłosił się do Konkursu w godzinach między 7.00 a 22.00  i wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim rozmowy na żywo na antenie Antyradia.

 

 1. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody w danym dniu Konkursu, Nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.

 

12. Przedstawiciel Organizatora oddzwoni do zwycięzcy  po zakończonym Konkursie, nie później niż w czasie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (dalej „Dane”).

 

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Odbiór nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też nagroda ta zostanie wysłana do zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E 12 Regulaminu, w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.

 

2.   Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

 

3.   Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%

 

G.        Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród.. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Niezależnie od procedury reklamacyjnej określonej powyżej, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na www.antyradio.pl.
Justyna Kierzkowska Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.