Regulamin konkursu „Tuning marzeń”

Justyna Kierzkowska
10.06.2016 13:46
Regulamin konkursu „Tuning marzeń” Fot. materiały prasowe

REGULAMIN KONKURSU

TUNING MARZEŃ

(dalej „Regulamin”)

A   Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „TUNING MARZEŃ” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Targi Kielce Sp. z o.o., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Regon: 290036480, NIP: 6570309803, KRS: 0000019830 (dalej “Fundator”).

 

 1. Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział:

 

a)         pełnoletnie osoby fizyczne

           

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)         pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych         kapitałowo z powyżej wymienionych;

 

b)         inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

 

c)         osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące    wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub        stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą   pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

d)         osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w            wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej        wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,           podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego   kwartału;

 

 1. Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradia w terminie od dnia  13 czerwca 2016 roku do dnia 17 czerwca 2016 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”), przy czym runda konkursowa (dalej „Runda”) odbędzie się w terminie od 13 czerwca 2016 roku do dnia 16 czerwca 2016 roku, ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w dniu 17 czerwca 2016 roku na antenie Antyradia po godzinie 15.00 oraz na  stronie internetowej www.antyradio.pl po godzinie 15.00.

 

C.        Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 

D.        Nagrody.

 

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 

a)     3 (trzy) weekendowe pakiety, każdy zawiera: wejście dla 2 osób VIP na Dub It Tubing Festiwal 2016 odbywający się w Kielcach w dniach 25-26.06.2016 oraz jeden nocleg ze śniadaniem w hotelu GRAFIT (ul. Kielecka 120, Kostomłoty Pierwsze) dla 2 osób w terminie 25-26.06.2016, każdy o wartości 500,00 zł (pięćset złotych brutto) (dalej „Nagroda”).

 

2.   Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania  Rundy swojej propozycji na „Twój opis wymarzonego tuningu samochodu” w postaci tekstu (dalej „Odpowiedź”) poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres tuning@antyradio.pl (dalej „E-mail”) z równoczesnym podaniem w treści E-maila swoich danych osobowych tj.: imię, nazwisko, miasto, telefon kontaktowy (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). 

 

2.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanej Odpowiedzi, a Odpowiedź nie narusza praw i dóbr osób trzecich.  W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

3.  Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Odpowiedzi do konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Odpowiedzi do pamięci komputera albo serwera Organizatora, nadto w przypadku otrzymania w Konkursie nagrody, licencja obejmuje wykorzystanie nagrodzonej Odpowiedzi, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Odpowiedzi każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Odpowiedzi w formie nadań audiowizualnych oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych, przez okres dwóch lat od dnia otrzymania nagrody.  Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Odpowiedzi zmiany  pozwalające na prezentację Odpowiedzi na antenie Antyradia w Czasie trwania Konkursu i na Stronie Internetowej.

 

4.   Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania jako autora  w związku z wykorzystaniem Odpowiedzi, o których mowa powyżej na wskazanych polach eksploatacji.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

 

6.  Komisja konkursowa po zakończeniu Rundy spośród Zgłoszeń Konkursowych nadesłanych w  Rundzie, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności  wybierze 3 Zgłoszenia Konkursowe, których  autorzy  otrzymają Nagrodę (dalej „Zwycięzcy”).

 

7.   Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami mailowo bądź telefonicznie z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu (dalej „Dane”) celem wydania nagrody.

 

 1. W trakcie trwania Konkursu na antenie Antyradia będą cytowane wybrane przez Organizatora fragmenty lub całe Odpowiedzi.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do bycia dostępnym pod podanym przez niego numerem telefonu w Czasie trwania Konkursu.

 

 

F.         Odbiór Nagród.

 

 1. Warunkiem odbioru Nagród jest przyjazd do hotelu wskazanego przez Organizatora w terminie o którym mowa w pkt. D1.

 

 1. Nie zgłoszenie się w celu odebrania Nagrody, w miejscu i terminie wskazanym w pkt. F1 Regulaminu oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora i Fundatora.

 

 1. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża zwycięzcę zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

 

 1. Fundator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator  nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie połączenie z siecią Internet.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.antyradio.pl.
Justyna Kierzkowska Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.