REGULAMIN KONKURSU „Selfie z Toolem”

Weronika Domoradzka
09.05.2022 10:54

REGULAMIN KONKURSU

Selfie z Toolem

(dalej „REGULAMIN”)

 

 

1.  Konkurs „Selfie z Toolem” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814, BDO: 000537410 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.  Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

3.  Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej, w Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4.  W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)  pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;

b)  inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)  osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

 

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradia (sieć) (dalej „Antyradio”) od dnia 9 maja 2022 roku do dnia 13 maja 2022 roku (dalej „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędą się 3 etapy zgłoszeniowe (dalej „Etap Zgłoszeniowy”) w dniach 9, 11 i 13 maja 2022 roku w godzinach 7:00-20:00, oraz 3 finały (dalej „Finał) w dniach 9, 11 i 13 maja 2022 roku w godzinach 7:00-20:00 na antenie Antyradia.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

1.  Nagrody w Konkursie:

Nagroda (dalej „Nagroda”) w postaci płyty z albumem pt. „Fear Inoculum” w wykonaniu zespołu Tool. Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna 3 Nagrody.

 

2.  Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

 

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest w Etapie Zgłoszeniowym wykonanie zadania polegającego na przesłaniu swojego zdjęcia, które będzie pasowało do nazwy konkursu poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez prowadzącego w czasie trwania każdego Etapu zgłoszeniowego (dalej „Projekt”) oraz podanie w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych m.in.: imię oraz numer telefonu komórkowego w jednej z krajowych sieci komórkowych (dalej: „Dane”) (dalej łącznie „Zgłoszenie Konkursowe”). Prawidłowe wysłanie Zgłoszenia Konkursowego stanowi zgłoszenie do Konkursu, a osoba wysyłająca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) i czyni to we własnym imieniu.

 

2.  Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu, a Projekt nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania z Projektu.

3.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)  w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 

4.  Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:

a)  umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b)  umieszczanie w Projekcie danych osobowych osób trzecich,

c)  umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

 

5.  Projekt Uczestnika może zostać zaprezentowany m.in. na Stronie Internetowej Antyradia, jak również w mediach społecznościowych Organizatora typu Facebook, Instagram.

6.  Do każdego Finału spośród przesłanych w czasie trwania danego Etapu Zgłoszeniowego Zgłoszeń do Konkursu Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością Projektu, wybierze jedno Zgłoszenie, którego autor otrzyma Nagrodę.

 

7.  W każdym Finale Organizator wskaże zwycięzcę danego Etapu Zgłoszeniowego na antenie Antyradia.

 

8.  Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do każdego zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, z prośbą o podanie informacji niezbędnych do wydania nagrody i dokonania niezbędnych zgłoszeń administracyjnych.

 

9.  W przypadku przyznania nagrody jej zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości tej nagrody w pieniądzu, ani o zmianę na inną nagrodę.

 

 

 

1.  Nagrody wydaje Organizator w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia Konkursu. Nagrody zostaną przesłane przesyłkami kurierskimi lub przesyłkami pocztowymi - o formie wydania tych nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski.

2.  W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.

 

 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych, takich jak w szczególności: adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

2.  Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres

wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

3.  W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w Czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.

 

4.  Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

5.  Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

6.  Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami.

 

7.  Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Informacje dotyczące danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator - Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS

, adres e-mail:

(„Administrator”). Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora) lub za pośrednictwem adresu e-mail:

.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienie zwycięzców Konkursu), obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie/dostarczenie Nagrody, publikacja wizerunku zwycięzców Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzców, wydania / dostarczenia Nagród, publikacji wizerunku zwycięzców Konkursu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych obowiązków Administratora

 

marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie 

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, dostawcy usług teleinformatycznych, jak również portale społecznościowe (w szczególności Facebook i Instagram z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego, podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

 

 

- 1 -

Weronika Domoradzka Redaktor antyradia
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.