REGULAMIN KONKURSU „METALLICA Z ANTYRADIEM”

Redakcja
21.04.2023 16:21
 REGULAMIN KONKURSU „METALLICA Z ANTYRADIEM”

REGULAMIN KONKURSU

„METALLICA Z ANTYRADIEM

(dalej „REGULAMIN”)

 1. Konkurs „METALLICA Z ANTYRADIEM”(zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP: 5252208814, REGON: 017270730, BDO: 000537410, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające ważny dokument tożsamości wydany przez uprawniony organ państwa, uprawniający do przekraczania granic państwowych.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)           pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Universal Music Polska Sp. z o.o. lub spółek powiązanych z nimi kapitałowo;

b)           inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)           osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)           osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Antyradio (sieć) (dalej „Antyradio”) od dnia 24 do dnia 28 kwietnia 2023 roku (dalej „Czas trwania Konkursu”), przy czym w Czasie trwania Konkursu odbędą się 4 etapy zgłoszeniowe w dniach od 24 do 27 kwietnia 2023 roku – każdego dnia jeden etap w godzinach 7:00-20:00 (dalej „Etap Zgłoszeniowy”), 2 półfinały (dalej „Półfinał”) w dniu 28 kwietnia 2023 roku w godzinach 13:00-17:00  oraz 1 finał (dalej „Finał”) w dniu 28 kwietnia 2023 roku w godzinach 17:00-20:00.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

1.  Nagrody w konkursie:  

 • zestaw w skład którego wchodzi: dwuosobowy bilet na dwudniowy koncert Metallica - M72 World Tour odbywający się w dniu 26 maja 2023 roku i 28 maja 2023 roku w Hamburgu o wartości 5.385 zł  brutto, przelot dla dwóch osób na trasie Warszawa Lotnisko Chopina-Hamburg-Warszawa Lotnisko Chopina oraz trzy noclegi ze śniadaniami dla dwóch osób od 26 do 29 maja 2023 roku w hotelu wskazanym przez Universal Music Polska Sp. z o.o. o wartości 6.800 zł brutto;

wartość  ww. składników nagrody wynosi 12.185 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.354 zł z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek od wartości nagrody (dalej „Nagroda główna”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna jedną Nagrodę główną;

 • zestaw w skład którego wchodzi płyta CD Metallica 72 seasons oraz torba płócienna o łącznej wartości 90,00 zł brutto (dalej „Nagroda pocieszenia”). Organizator w Czasie trwania Konkursu przyzna 3 (trzy) Nagrody pocieszenia;

zwane dalej łącznie „Nagrodą”.

 

2. W przypadku przyznania Nagrody zwycięzcy nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości tej Nagrody w pieniądzu, ani o zmianę na inną Nagrodę.

 

3.  Każdy uczestnik Konkursu może wygrać jedną Nagrodę w Konkursie.

 

4. Nagroda główna nie obejmuje kosztów dojazdu na, oraz z lotniska w Warszawie, jak również transferów na miejscu i wyżywienia (poza śniadaniami w hotelu).

 

 1. Nagroda główna może zostać zrealizowana wyłącznie przez jej zwycięzcę wraz ze wskazaną przez niego osoba towarzyszącą, przy czym osobą towarzyszącą może być wyłącznie osoba pełnoletnia spełniająca warunki wskazane w pkt. A.3 Regulaminu.

 

 1. Podczas realizacji Nagrody głównej Organizator będzie przeprowadzał relację (dalej „Relacja”), w której utrwalany będzie wizerunek zwycięzcy oraz możliwie także jego głos oraz wskazanej przez zwycięzcę osoby towarzyszącej, relacja będzie dostępna poprzez stronę www Organizatora (antyradio.pl), oraz w mediach społecznościowych na profilach Organizatora - na co zgodę wyraża zwycięzca Nagrody głównej i na co ma on również obowiązek uzyskać pisemną zgodę od wskazanej przez niego osoby towarzyszącej oraz przekazać jej obowiązek informacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie w czasie trwania wybranego Etapu zgłoszeniowego kreatywnego zadania wskazanego przez prowadzących na antenie Antyradia i przesłanie wykonanego zadania w wiadomości e-mail na adres metallica@antyradio.pl z równoczesnym podaniem w wiadomości e-mail danych osobowych takich jak m.in.: imię, miejscowość zamieszkania oraz telefon kontaktowy (dalej „Projekt”) oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

 

 

 1.  Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu, a Projekt nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania z Projektu.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)     w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 

 1. Działaniem niedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursu, jest:

a)      umieszczanie w Projekcie treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,

b)     umieszczanie w Projekcie danych osobowych osób trzecich,

c)      umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Projekty naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursie.

 

 1. Projekt Uczestnika może zostać, w całości lub w części, zaprezentowany na antenie Antyradia oraz w mediach społecznościowych Organizatora tj. Instagram, Facebook.

 

 1. Do pierwszego Półfinału spośród przesłanych w czasie trwania pierwszego i drugiego Etapu Zgłoszeniowego Zgłoszeń Konkursowych, Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością Projektów wybierze po cztery Zgłoszenia Konkursowe odrębnie dla pierwszego i drugiego Etapu Zgłoszeniowego i uszereguje je w kolejności od 1 do 4 (dalej „Lista”). Do drugiego Półfinału spośród przesłanych w czasie trwania trzeciego i czwartego Etapu Zgłoszeniowego Zgłoszeń Konkursowych, Komisja kierując się pomysłowością i kreatywnością Projektów wybierze po cztery Zgłoszenia Konkursowe odrębnie dla trzeciego i czwartego Etapu Zgłoszeniowego i uszereguje je w kolejności od 1 do 4 (dalej „Lista”). W każdym Półfinale odbędzie się gra (dalej: „Gra”) w której bierze udział dwóch Uczestników.

 

 1. W każdym Półfinale przedstawiciel Organizatora zadzwoni do pierwszych dwóch osób z List przypisanych do tego Półfinału.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w każdym Półfinale jest odebranie telefonu przez Uczestnika i niezerwanie połączenia. W celu uzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z uwagi na jego zajętość, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem po wybraniu numeru, przedstawiciel Organizatora podejmie drugą i ostatnią próbę połączenia się z tym Uczestnikiem. W przypadku, gdy połączenie ze wskazanym numerem nie będzie możliwe z innych przyczyn niż wskazane w zdaniu poprzedzającym np. włączenie się poczty głosowej lub sygnału faksu, komunikat abonent poza zasięgiem, nieodebranie połączenia w czasie 5 sygnałów, zakłócenia uniemożliwiające nawiązanie rozmowy oraz innego rodzaju okoliczności uniemożliwiające rozmowę z Uczestnikiem, dojdzie do przerwania połączenia z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub też w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym drugie połączenie nie będzie możliwe, przedstawiciel Organizatora zadzwoni na numer kolejnego Uczestnika z odpowiedniej w zależności od Etapu Zgłoszeniowego Listy przypisanej do danego Półfinału. W sytuacjach wątpliwych decyzję na bieżąco podejmować będzie Komisja Konkursowa. Procedura ta będzie powtarzana do momentu odebrania telefonu przez dwóch Uczestników, zgodnie z regułami wskazanymi powyżej. W wypadku niemożliwości połączenia z dwoma Uczestnikami, zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, dany Półfinał  ulega zakończeniu, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

 1. Podczas każdej Gry prowadzący Program zadaje pytania (dalej „Pytanie”). Uczestnicy odpowiadają na Pytania naprzemiennie, w kolejności alfabetycznej biorąc pod uwagę ich imiona, w sytuacji w której imiona Uczestników będą takie same przedstawiciel Organizatora kierować się będzie dodatkowym kryterium alfabetycznym, biorąc pod uwagę miejscowość zamieszkania Uczestnika, wskazaną przez niego. Na udzielenie odpowiedzi na Pytanie każdorazowo Uczestnik ma 3 sekundy (dalej „Odpowiedź”). Za prawidłową Odpowiedź każdorazowo Uczestnik Gry otrzymuje 1 punkt, za udzielenie błędnej odpowiedzi lub nieudzielenie jej punkt otrzymuje drugi Uczestnik danej Gry. Uczestnik, który wygra daną Grę  przechodzi do Finału, jako jeden z jego Uczestników (tj. po zadaniu obydwu Uczestnikom 3 Pytań uzyska większą liczbę punktów). Jeżeli po zadaniu 3 Pytań Uczestnicy będą mieli jednakową liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka (dalej „Dogrywka”). Podczas Dogrywki prowadzący Program zadaje pytanie dodatkowe. Uczestnicy Dogrywki dokonują zgłoszenia do odpowiedzi na pytanie dodatkowe poprzez powiedzenie swojego imienia. Na zgłoszenie się do odpowiedzi w Dogrywce Uczestnicy mają 3 sekundy, po tym czasie prowadzący Program zada kolejne pytanie dodatkowe. Zadawanie pytań w Dogrywce będzie trwało do czasu aż jeden z jej Uczestników dokona zgłoszenia się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonana obydwu Uczestników odpowiedzi udziela ten, który zgłosił się jako pierwszy. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe Uczestnik ma 3 sekundy. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe udzieli prawidłowej odpowiedzi wygrywa daną Grę i przechodzi do Finału. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie udzieli prawidłowej odpowiedzi lub nie udzieli jej we wskazanym czasie, wygrywa Grę i przechodzi do Finału drugi Uczestnik danej Gry.

 

 1. Uczestnicy, którzy odpadną z Półfinałów otrzymują Nagrodę pocieszenia.

 

 

 1. W finale bierze udział zwycięzca Gry z pierwszego Półfinału oraz zwycięzca Gry z drugiego Półfinału. Podczas Finału odbędzie się gra (dalej: „Gra”) na zasadach opisanych w pkt. E. 9 Regulaminu.

 

 1. Uczestnik, który wygra Grę w Finale (tj. po zadaniu obydwu Uczestnikom 3 Pytań uzyska większą liczbę punktów) otrzymuje Nagrodę główną. Jeżeli po zadaniu 3 Pytań w Finale Uczestnicy będą mieli jednakową liczbę punktów zostanie przeprowadzona dogrywka (dalej „Dogrywka”). Podczas Dogrywki prowadzący Program zadaje pytanie dodatkowe. Uczestnicy Dogrywki dokonują zgłoszenia do odpowiedzi na pytanie dodatkowe poprzez powiedzenie swojego imienia. Na zgłoszenie się do odpowiedzi w Dogrywce Uczestnicy mają 3 sekundy, po tym czasie prowadzący Program zada kolejne pytanie dodatkowe. Zadawanie pytań w Dogrywce będzie trwało do czasu aż jeden z jej Uczestników dokona zgłoszenia się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonana obydwu Uczestników odpowiedzi udziela ten, który zgłosił się jako pierwszy. Na udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe Uczestnik ma 3 sekundy. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe udzieli prawidłowej odpowiedzi wygrywa Nagrodę główną. Jeżeli Uczestnik, który zgłosił się do odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie udzieli prawidłowej odpowiedzi lub nie udzieli jej we wskazanym czasie, wygrywa Nagrodę główną drugi Uczestnik Gry. Uczestnik Finału, który przegra Grę otrzymuje Nagrodę pocieszenia.

 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem w celu weryfikacji Zgłoszenia.

 

 1. Z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt Zwycięzca udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Projektu w okresie 1 (jednego) roku od dnia zakończenia Konkursu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 

a)               w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)               w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

 

 1. Z chwilą określoną w ust. 14, Uczestnik wyraża zgodę na opracowanie Projektu (w szczególności na dokonywanie skrótów, przeróbek, adaptacji, łączenia lub synchronizacji z innymi utworami), rozporządzanie i korzystanie z opracowania Projektu na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w ust. 14 powyżej.

 

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Antyradia lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Antyradia. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i będzie wyemitowana na antenie Antyradia w Czasie trwania Konkursu.

 

17. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do zwycięzcy, nie później niż w czasie 2 dni roboczych od dnia w którym zwycięzcy została przyznana Nagroda, z prośbą o uzupełnienie Danych o informacje niezbędne do wydania Nagrody.

 

18. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie w przypadku wygrania Nagrody głównej zgadza się na udział w Relacji wskazanej w pkt. D.6 Regulaminu oraz wyraża zgodę na nieodpłatne przeprowadzenie rozmowy z jego udziałem oraz przygotowanie Relacji z jego udziałem z realizacji Nagrody głównej oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, w tym głosu, w celu utrwalenia i rozpowszechnienia rozmowy z jego udziałem, o której mowa powyżej oraz przygotowania i rozpowszechniania Relacji, rejestrowanych techniką fotograficzną (zdjęcia) i/lub wideo (film) oraz w postaci nagrania dźwięku (zwanych dalej łącznie „Materiałami”). Materiały mogą być publicznie udostępnianie, a w tym również w środkach masowego przekazu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także na stronach internetowych związanych z Organizatorem, w szczególności www.antyradio.pl jak również w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, TikTok oraz nadawanie i remitowanie (TV i radio) przez okres 1 (jednego) roku od dnia rozpoczęcia realizacji Nagrody głównej, po którym to okresie przekształca się ona w zgodę na czas nieokreślony, co zostanie potwierdzone przez zwycięzcę w postaci pisemnej. Analogiczne zastosowanie znajduje to do osoby towarzyszącej zwycięzcy w realizacji Nagrody głównej, z tym, że pisemną zgodę od niniejszej osoby ma obowiązek uzyskać zwycięzca Nagrody głównej.

         

 1. Nagrodę główną wydaje, w imieniu Organizatora, Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 87a, która działając na zlecenie Organizatora skontaktuje się ze zwycięzcą Nagrody głównej najpóźniej do dnia 8 maja 2023 roku i poinformuje, w imieniu Organizatora, o miejscu i terminie realizacji Nagrody głównej. Nagrody pocieszenia wydaje Organizator. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane do zwycięzców nie później niż w ciągu 90  dni od dnia zakończenia Konkursu, przesyłkami pocztowymi. Nagrody pocieszenia mogą zostać wysłane do zwycięzców wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda pocieszenia wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy.

 

 1. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem Nagrody głównej zwycięzcy Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody głównej w wysokości 10%.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość realizacji Nagrody głównej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności z uwagi na nie stawienie się przez niego w miejscu i o czasie wskazanym przez Universal Music Polska Sp. z o.o., wskazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych, brak lub utrata ważności dokumentu tożsamości, uprawniającego do przekraczania granic państwowych.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania danych osobowych, takich jak, w szczególności: adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres antyradio@antyradio.pl wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Uczestnik, w celu uczestniczenia w Konkursie, zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

 

 1.  Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w Konkursie zostały uregulowane w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

 

Załącznik nr 1

 

Obowiązek informacyjny dla Uczestnika – z art. 13 RODO

 

Administratorem danych osobowych jest Organizator – Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: antyradio@antyradio.pl („Administrator”).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora), lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie Konkursu (obsługa Zgłoszeń konkursowych w tym publikacja Projektów, wyłonienie zwycięzców Konkursu), obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacja wyników Konkursu, ogłoszenie zwycięzców Konkursu, wydanie / dostarczenie Nagród, utrwalenie i publikacja głosu zwycięzców Konkursu, utrwalenie i publikacja wizerunku zwycięzcy Konkursu, który otrzymał Nagrodę główną, obsługa Uczestników, w tym utrwalenie i publikacja głosu Uczestników Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na przeprowadzeniu Konkursu, obsłudze Zgłoszeń konkursowych, w tym publikacji Projektów, publikacji wyników Konkursu, wyłonieniu zwycięzców Konkursu, ogłoszeniu zwycięzców Konkursu, obsłudze zwycięzców Konkursu, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, utrwaleniu i publikacji głosu zwycięzców Konkursu, utrwaleniu i publikacji wizerunku zwycięzcy Konkursu, który otrzymał Nagrodę główną, obsłudze Uczestników, w tym utrwaleniu i publikacji głosu Uczestników, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców Konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

 

przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub do czasu realizacji innych prawnych  obowiązków Administratora
marketingowe, analityczne, archiwalne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i kolejne sześć miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook, Instagram, TikTok, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, czego Uczestnik jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje),
a w przypadku zwycięzcy Konkursu ponadto podmiot wydający Nagrodę główną – Universal Music Polska Sp. z o.o.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

Załącznik nr 2

 

Obowiązek informacyjny dla osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu – z art. 14 RODO

 

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci głosu i wizerunku jest Organizator – Eurozet Radio
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (Organizatora), lub za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
obsługa zwycięzców Konkursu, w tym wydanie / dostarczenie Nagród, utrwalenie w ramach Relacji publikacja głosu osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu, utrwalenie w ramach Relacji i publikacja wizerunku osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu, obsługa reklamacji dotyczących Konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na obsłudze zwycięzców Konkursu, w tym wydaniu / dostarczeniu Nagród, utrwaleniu w ramach Relacji i publikacji głosu osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu, utrwaleniu w ramach Relacji i publikacji wizerunku osoby towarzyszącej zwycięzcy Konkursu, obsłudze reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania Konkursu i kolejne sześć miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania Konkursu i kolejne sześć miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania Konkursu, a po zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Źródłem, z którego Administrator (Organizator) pozyskał Twoje dane osobowe, jest osoba, która zgłosiła Cię do Konkursu jako osobę towarzyszącą zwycięzcy Konkursu i której udzieliłeś/-aś zgody na wykorzystanie Twojego głosu i wizerunku w Relacji z realizacji Nagrody głównej.

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty związane z organizacją i obsługą Konkursu: firmy kurierskie, Poczta Polska, podmiot wydający Nagrodę główną – Universal Music Polska Sp. z o.o., usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, dostawcy usług teleinformatycznych oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook, Instagram, TikTok, z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, czego osoba towarzysząca zwycięzcy Konkursu jest świadoma i dobrowolnie to akceptuje).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania Nagrody głównej.

 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Administratora (Organizatora) dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś,

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Redakcja Redaktor antyradia
TOP 5
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.