Pogoda
09.07.2016 16:41

Jak nie zapłacić kary za abonament RTV?

Poczta Polska bierze na celownik osoby, które nie płaciły abonamentu – wezwania do uiszczania kary 1500 zł otrzymują tysiące osób. Prawnicy znaleźli sposób na w pełni legalne uchylenie się od konieczności zapłaty grzywny.

Jak nie zapłacić kary za abonament RTV?
foto: materiały prasowe

1500 zł to kwota wynikająca ze zsumowania kwoty składek za ostatnie 5 lat i doliczenia do niej odsetek ustawowych za zwłokę. Pisma wzywające do zapłaty zaległości otrzymują osoby, które miały zarejestrowany odbiornik telewizyjny lub radiofoniczny, ale przestały płacić abonament.

Właśnie taka opłata grozi klientom płatnych telewizji kablowych i satelitarnych, jeśli ich dane zostaną - zgodnie z nową ustawą o abonamencie RTV - przekazane Poczcie Polskiej, która odpowiada za pobór daniny. Prawo przewiduje co prawda abolicję, ale nie dla wszystkich.

Abonament RTV uiszczało go tylko 8% zobowiązanych – rząd po niepowodzeniu we wprowadzeniu opłaty audiowizualnej postanowił uszczelnić system. Jeśli odbiorca pisma z Poczty Polskiej nie zapłaci wskazanej kwoty, sprawa kierowana jest do urzędu skarbowego, który na podstawie tytułu wykonawczego zajmuje konta dłużnika i zabiera z niego pieniądze. W 2016 roku przytrafiło się to już niemal 30 000 właścicielom telewizorów.

Płacicie abonament RTV?

Jak się jednak okazało, istnieje prosty i skuteczny kruczek prawny, dzięki któremu zdecydowana większość odbiorców wezwania z Poczty Polskiej może anulować wezwanie do zapłaty.

Jest to możliwe dzięki zmianie przepisów, jaka miała miejsce w 2007 roku. Rozporządzenie ministra transportu stanowiło że wszystkie rejestracje telewizorów straciły ważność w listopadzie 2008 roku. Poczta Polska miała rok od tej daty na nadanie odbiornikom indywidualnych numerów identyfikacyjnych. Prawo nałożyło na nią ponadto obowiązek poinformowania o wydaniu takiej decyzji właścicieli telewizorów.

Przepisy zostały jednak w dużej części przypadków zignorowane, co w praktyce oznacza, że odbiorniki TV i radia nie były w świetle prawa zarejestrowane. Żeby anulować wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu, należy więc w terminie 7 dni od jego otrzymania złożyć na Poczcie pismo proszące o podstawy prawne wydanej decyzji.

Może ono mieć następującą treść:

W odpowiedzi na otrzymane pismo z UP nr …... z dnia …....., powołując się na art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mnie wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV.

Dokumenty proszę wysłać na mój adres pocztowy.

Jeśli Poczta Polska nie ma dowodu na nadanie numeru i wysłanie powiadomienia, osoby odwołujące się od konieczności zapłacenia 1500 zł otrzymują pismo o takiej treści:

foto: 3obieg.pl

Mimo takiej odpowiedzi, rzecznik prasowy Poczty Polskiej przekonuje, że obowiązek płacenia abonamentu RTV cały czas obowiązuje:

"

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz 1342) operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia z urzędu nadawał posiadaczom imiennych książeczek opłat abonamentowych indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator powiadamiał użytkowników , przesyłając „Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”, które stanowiło jeden z załączników do niniejszego rozporządzenia.

Użytkownicy odbiorników rtv, którzy dokonali rejestracji odbiorników na podstawie przepisów wykonawczych wynikających z wcześniejszych uregulowań prawnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r o radiofonii i telewizji (Dz. U z dnia 29 stycznia 1993 r Nr 7, poz. 34 z późn zm.) poprzedzającej ustawę o opłatach abonamentowych pozostają nadal abonentami zobowiązanymi do uiszczania opłat. Za wyjątkiem osób, które dopełniły formalności zwolnienia od opłat lub wyrejestrowania. Na podstawie obowiązujących przepisów nie anulowano zgłoszonych przez użytkowników wniosków rejestracyjnych, a wyłącznie imienną książeczkę opłat zastąpiono indywidualnym numerem identyfikacyjnym, o czym Poczta Polska poinformowała użytkowników. "

Wysyłanie wezwań do zapłaty ma zostać zintensyfikowane, Poczta Polska zapowiedziała ponadto wysyłanie kontrolerów w poszukiwaniu odbiorników, które nie zostały zarejestrowane – w takim przypadku kara ma wynosić prawie 700 zł. O zasadach doboru mieszkań do kontroli (poczta liczy na donosy) oraz o tym, czy kontrolerów trzeba do siebie wpuścić, pisaliśmy w tej wiadomości.

Rząd nie zamierza czekać na wprowadzenie opłaty audiowizualnej bezczynnie – pojawiły się pomysły, żeby do namierzenia niepłacących abonamentu RTV osób użyć listy klientów telewizji kablowych i satelitarnych.

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: TV